Privacyverklaring website Venn Hypotheken B.V.

1. Algemene informatie

1.1 Deze privacyverklaring (“Verklaring”) wordt gebruikt door Venn Hypotheken B.V. (hierna: “Venn Hypotheken” of “Wij”). Venn Hypotheken is statutair gevestigd te Breda, kantoorhoudende te (4822 NJ) Breda aan Lage Mosten 1-11, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 62715550.

1.2 Deze verklaring is bedoeld om aan je uit te leggen waarom en hoe er gegevens die natuurlijke personen identificeren of zouden kunnen identificeren (“Persoonsgegevens”) worden verwerkt door Venn Hypotheken. Tenzij anders aangegeven, is Venn Hypotheken de ‘verwerkingsverantwoordelijke’, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) voor de verwerking van de Persoonsgegevens zoals omschreven in deze verklaring. De Persoonsgegevens waarop deze verklaring betrekking heeft worden verwerkt via de website www.vennhypotheken.nl (“Website”).

1.3 De Website verwerkt alleen persoonsgegevens ten behoeve van Venn Hypotheken. De Persoonsgegevens worden door jou zelf ingevoerd bij het verzoek om in contact te komen met een hypotheekadviseur of de Energiebespaarders en worden daarom verzameld door  Venn Hypotheken. Je bent nooit verplicht Persoonsgegevens achter te laten op de Website. Dit is jouw eigen keuze.

2. Verwerkingen

Via de Website kunnen Persoonsgegevens van je worden verwerkt in de volgende situaties:

 • Je bent bezoeker van de Website en op zoek naar informatie over een hypotheekadviseur of energieadviseur via De Energiebespaarders;
 • Je verstrekt op een andere manier Persoonsgegevens aan Venn Hypotheken;

3. Verwerkte persoonsgegevens

Om in contact te komen met een hypotheekadviseur of De Energiebespaarders wordt je gevraagd om Persoonsgegevens in te vullen. De Persoonsgegevens die Venn Hypotheken verwerkt via het gebruik van de Website zijn :

 • voor- en achternaam;
 • adres en woonplaats;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • geslacht.

4. Doeleinden voor de verwerking

Venn Hypotheken verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om je in contact te brengen met de hypotheekadviseur van je keuze;
 • Om je in contact te brengen met De Energiebespaarders;
 • Om je te identificeren en met je te communiceren;
 • Om eigen direct marketing activiteiten uit te voeren.

5. Wettelijke grondslagen voor de verwerking

Venn Hypotheken verwerkt je gegevens op basis van één of meer van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Op basis van je toestemming;
 • Op basis van het gerechtvaardigd belang van Venn Hypotheken als commerciële onderneming om onze diensten aan te kunnen bieden, behalve wanneer je belangen of je grondrechten en fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan die belangen;
 • Een wettelijke (bijvoorbeeld fiscale) verplichting.

6. Bewaartermijnen

6.1 Wij verwerken je gegevens zolang als dit strikt noodzakelijk is in het kader van bovengenoemde doelen, en verwijderen deze in ieder geval na afloop van de volgende termijnen, behalve wanneer er een langere wettelijke bewaartermijn geldt:

6.1.1 Gegevens opgegeven bij een verzoek om in contact te komen met een hypotheekadviseur of De Energiebespaarders bewaren wij voor een periode van 6 maanden, zodat de door jou gekozen hypotheekadviseur en De Energiebespaarders het contactverzoek kan terugzoeken en opvolgen. De door jou gekozen hypotheekadviseur of De Energiebespaarders kan de gegevens als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke mogelijk langer bewaren. Hierop hebben wij geen invloed.

7. Ontvangers

7.1 Venn Hypotheken geeft Persoonsgegevens mogelijk door aan derde partijen, zogenaamde ‘ontvangers’, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze verklaring zijn genoemd. De (categorieën van) mogelijke ontvangers van de Persoonsgegevens zijn:

 • Hypotheekadviseurs of aanvragers van advies, op grond van specifieke toestemming voor de doorgifte;
 • De Energiebespaarders, op grond van specifieke toestemming of uw verzoek voor de doorgifte;
 • Partijen die in onze opdracht gegevens verwerken als zogenaamde verwerkers. Het is deze verwerkers niet toegestaan gegevens voor eigen doeleinden te verwerken.
 • Onze auditors, juridische adviseurs, accountants en andere adviseurs, indien nodig in het kader van de uitoefening van onze gerechtvaardigde belangen dan wel een wettelijke verplichting;
 • Mogelijke overige ontvangers waar je expliciet of impliciet mee akkoord gaat in de uitvoering van de diensten van Venn Hypotheken voor jou.

7.2 Naast de ontvangers zoals genoemd in artikel 7.1, is het mogelijk dat Venn Hypotheken Persoonsgegevens openbaart of ontsluit in de navolgende gevallen:

 • Indien Venn Hypotheken op basis van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens dient te verstrekken, of om deze verklaring, de algemene voorwaarden of de overeenkomst met je uit te voeren, om de rechten, eigendommen en vrijheden van Venn Hypotheken of haar klanten of anderen te waarborgen, zal Venn Hypotheken hier eveneens toe overgaan.

8. Internationale doorgifte

8.1 Venn Hypotheken geeft Persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen of internationale organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”).

8.2 Indien het voorkomt dat Venn Hypotheken Persoonsgegevens doorgeeft aan een land of internationale onderneming buiten de EER zal Venn Hypotheken ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn voor de bescherming van Persoonsgegevens.

9. Beveiliging

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Zodat deze gegevens bijvoorbeeld niet verloren raken. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Een voorbeeld van een technische maatregel is dat jouw gegevens via een beveiligde verbinding worden verzonden als je gebruikmaakt van de vind adviseur module. Ook worden jouw gegevens tijdens de verzending versleuteld. Dit betekent dat jouw gegevens onleesbaar zijn, mochten ze in verkeerde handen terechtkomen.

Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat alleen daartoe bevoegde medewerkers van Venn Hypotheken en de gekozen tussenpersoon jouw gegevens mogen inzien. Daarbij hebben medewerkers alleen toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.

10. Rechten

10.1 De AVG geeft je als betrokkene, afhankelijk van de situatie en onder voorwaarden, de volgende rechten:

 • Het recht om inzage te vragen in de verwerkte Persoonsgegevens;
 • Het recht om te verzoeken om de rectificatie van Persoonsgegevens;
 • Het recht om verwijdering van de Persoonsgegevens te vragen;
 • Het recht om te vragen of de verwerking beperkt kan worden;
 • Het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken;
 • Het recht op dataportabiliteit;
 • Waar de verwerking gebaseerd is op toestemming: het recht om de toestemming op ieder moment in te trekken, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór deze intrekking;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens;

10.2 In de uitvoering van deze rechten is het mogelijk dat Venn Hypotheken verzoekt om specifieke aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie wordt slechts verwerkt met het doel om de genoemde rechten uit te oefenen.

11. Vragen

Voor vragen over de verwerking van Persoonsgegevens door Venn Hypotheken en voor verzoeken ten aanzien van je Persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 10) kun je contact opnemen met Venn Hypotheken via privacy@vennhypotheken.nl.

Vind een hypotheekadviseur bij jou in de buurt

Maak snel een afspraak met een onafhankelijke hypotheekadviseur bij jou in de buurt. De adviseur gaat samen met jou kijken naar je financiële doelen en de mogelijkheden voor het kopen van een woning of het aanpassen van je hypotheek. Zij helpen je met het aanvragen van je hypotheek tot het moment van passeren.

Vul hieronder je postcode of woonplaats in en maak een afspraak.

Neem contact met mij op

Vul het onderstaande formulier in en neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Vul je volledige naam in. Dit veld is verplicht.

Vul je e-mailadres in. Dit veld is verplicht.

Vul je telefoonnummer in. Dit veld is optioneel.

Je e-mail is verstuurd, er wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.