Privacyverklaring

Deze privacyverklaring bevat informatie over de doeleinden die Venn Hypotheken bij de verwerking van (persoons)gegevens nastreeft, op welke wijze uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke rechten u omtrent uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Venn Hypotheken respecteert de privacy bij de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De inhoud van deze wet kunt u terugvinden via http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2017-03-10. Venn Hypotheken kan besluiten om deze privacyverklaring te wijzigen.

Persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens? Dit zijn conform de Wbp ‘elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Oftewel alle gegevens welke bij u horen, zoals bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer, Burgerservicenummer en loonstrook. Uw persoonsgegevens verwerkt Venn Hypotheken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Daarnaast wordt rekening gehouden met van toepassing zijnde gedragscode(s) en regelgeving met privacy-bepalingen.

Wanneer vraagt Venn Hypotheken om uw persoonsgegevens?

Wanneer u een aanvraag voor een hypotheekaanvraag via uw adviseur/bemiddelaar hebt ingediend, vraagt Venn Hypotheken om uw persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekt u aan Venn Hypotheken via uw adviseur/bemiddelaar.

Beveiliging

Uw ontvangen persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en opgeslagen. Venn Hypotheken heeft diverse technische en organisatorische maatregelen getroffen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens goed worden beveiligd tegen verlies en/of een onrechtmatige verwerking. Onder meer zijn de IT-systemen en datacentra goed beveiligd en voldoen aan internationale veiligheidsnormen. Daarnaast is er een beleid op informatiebeveiliging waarvan alle medewerkers op de hoogte zijn. Venn Hypotheken is door het Autoriteit Persoonsgegevens (AP) opgenomen in haar register. Het register is via http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl terug te vinden. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Deze gedragscode wordt door Venn Hypotheken nageleefd.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Om uw hypotheekaanvraag goed te kunnen beoordelen vraagt Venn Hypotheken onder meer uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, bankrekeningnummer, een bewijs van storting van uw salaris, een loonstrook en een werkgeversverklaring. Op deze wijze kan Venn Hypotheken een beoordeling van uw hypotheekaanvraag uitvoeren waarbij onder andere wordt nagegaan hoe hoog uw lening maximaal kan zijn en of er risicofactoren aanwezig zijn waardoor Venn Hypotheken kan besluiten uw hypotheekaanvraag niet in behandeling te nemen.

Stater Nederland B.V. (Stater)

Stater voert de beoordeling van uw hypotheekaanvraag namens Venn Hypotheken uit. Daarnaast voert zij het beheer en administratie van uw hypotheek namens Venn Hypotheken uit. Uw persoonsgegevens als opgenomen in uw hypotheekaanvraag en aanvullende opgevraagde persoonsgegevens worden gedurende het aanvraagproces door Venn Hypotheken overgedragen aan Stater Nederland B.V. Deze overdracht wordt onder meer gedaan om uw hypotheekaanvraag zo goed als mogelijk te kunnen beoordelen en voor het beheren van uw hypotheek op het moment dat uw aanvraag is geaccepteerd. Het beheren van uw hypotheek (door Stater) betekent onder meer het ontvangen en afhandelen van uw vragen en/of klachten en het incasseren van de maandelijkse betalingsverplichtingen zoals u die met Venn Hypotheken hebt afgesproken. Na overdracht van uw persoonsgegevens blijft Venn Hypotheken de verantwoording en beschikking houden over uw persoonsgegevens.

Gezondheids- of strafrechtelijke gegevens

Voor het accepteren van een hypotheekaanvraag vraagt Venn Hypotheken geen informatie omtrent uw gezondheid of strafrechtelijk verleden. Deze informatie wordt dan ook niet verwerkt. Venn Hypotheken kan wel de eis stellen dat u een overlijdensrisicoverzekering dient af te sluiten bij een verzekeraar. De polis dient u als bewijs aan te leveren, waaruit blijkt dat deze op uw naam staat en verpand is aan Venn Hypotheken. In geval van overlijden zal de uitkering worden overgemaakt naar Venn Hypotheken en in mindering worden gebracht op uw hypotheek.

Externe bronnen

Met het indienen van een hypotheekaanvraag geeft u Venn Hypotheken toestemming om informatie op te vragen via externe bronnen. Venn Hypotheken zal deze informatie opvragen met als doel een risicobeoordeling te maken van uw hypotheekaanvraag en de dienstverlening voor u te verbeteren. De externe bronnen zijn onder meer het Kadaster, Kamer van Koophandel (KVK), het Bureau Krediet Registratie (BKR) en Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH).

Verwerking van uw persoonsgegevens

Door het indienen van een hypotheekaanvraag geeft u aan Venn Hypotheken toestemming -en vraagt Venn Hypotheken u om diverse persoonsgegevens aan te leveren- om uw persoonsgegevens te gebruiken voor het maken van een risicobeoordeling van de hypotheekaanvraag. Uw persoonlijke situatie wordt daarbij geanalyseerd. Daarnaast gebruikt Venn Hypotheken uw persoonsgegevens voor de volgende verschillende doelen, waaronder:

 • het verwerken van uw hypotheekaanvraag;
 • het voorkomen en bestrijden van fraude (waarvoor Venn Hypotheken ook openbare gegevens over u op het internet zal gebruiken);
 • waarborgen van een veilige en integere financiële sector;
 • delen -voor zover toegestaan- met zakelijke partners ten behoeve van de bedrijfsvoering en continuïteit van de onderneming van Venn Hypotheken;
 • informeren van uw adviseur/bemiddelaar;
 • informeren van incassobureaus en expertisebureaus;
 • het uitvoeren van een marktonderzoek;
 • het uitvoeren van (statistische) analyses;
 • verbeteren van de dienstverlening;
 • onderhouden van de klantrelatie;
 • voldoen aan wet- en regelgeving.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Venn Hypotheken van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen bij het klantencontactcenter van Venn Hypotheken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Gebruik van deze website

Tijdens uw bezoek aan deze website kan Venn Hypotheken uw persoonsgegevens verzamelen, zowel direct (via een verzoek aan u om gegevens) als indirect. Wij gebruiken deze persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring omschreven zijn en wij beschermen de verzamelde persoonsgegevens. Venn Hypotheken wil via deze website geen gevoelige persoonsgegevens verzamelen, zoals informatie over politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. Als wij wel zulke gegevens willen verzamelen, vragen wij u vooraf om toestemming. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Venn Hypotheken instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door links met deze website zijn verbonden.

Krijg een indicatie van uw maximaal leenbedrag met onze bereken tool

Bereken leenbedrag

Neem de volgende stap: maak een afspraak bij een onafhankelijke adviseur bij u in de buurt

terug

Neem contact met mij op

Vul het onderstaande formulier in en neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Vul uw volledige naam in. Dit veld is verplicht.

Vul uw e-mail adres in. Dit veld is verplicht.

Vul uw telefoonnummer in. Dit veld is optioneel.

Vul eventuele aanvullende informatie in. Dit veld is optioneel.

Uw e-mail is verstuurd, er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.