Privacyverklaring

(versie 2018.01)

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze diensten en wij dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die ons worden verschaft altijd vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor onze medewerkers geldt dat zij verplicht zijn tot geheimhouding van de gegevens waarvan zij kennisnemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

Verantwoordelijk

Venn Hypotheken B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat verstaan wij onder persoonsgegevens?

Dat zijn gegevens die direct of indirect iets over u als persoon zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd, geboortedatum, nationaliteit, kopie paspoort, maar ook uw inkomen, bankrekeningnummer,  IP-adres en BSN-nummer zijn persoonsgegevens.

Wat verstaan wij onder verwerken?

Verwerken is in de zin van de AVG een ruim begrip. Hieronder verstaan wij in ieder geval het verzamelen, opslaan, ordenen, gebruiken, verwijderen, doorsturen en opvragen van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Persoonsgegevens die wij verwerken zijn onder andere:

 • Contactgegevens: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit,  adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en beroep;
 • Identificatiegegevens: BSN-nummer, paspoortnummer, ID-nummer, kopie paspoort, kopie verblijfsvergunning;
 • Financiële gegevens: inkomen, bankgegevens en eventuele andere geldleningen waaronder uw huidige hypotheek;
 • Overige persoonsgegevens die noodzakelijk zijn: beroep, onderneming, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, contractgegevens;
 • Gegevens vanuit contactmomenten met u: brieven, e-mails.

Grondslag en doel van verwerking

De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij indien er een wettelijke grondslag is die volgt uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het accepteren en verwerken van uw hypotheekaanvraag;
 • het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons aangaat of bent aangegaan;
 • te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • vanwege veiligheidsredenen waaronder het voorkomen en bestrijden van fraude en het verkleinen van risico’s;
 • de bedrijfsvoering en continuïteit van de onderneming van Venn Hypotheken;
 • klantcontact, waaronder u informeren over wijzigingen van producten en/of diensten;
 • statistisch onderzoek, analyse en marktonderzoek;

Bureau Krediet Registratie (BKR)
Wij doen onderzoek om te beoordelen of wij u een lening kunnen verstrekken. Hiervoor gebruiken wij ook gegevens over u die van BKR afkomstig zijn. Verder verstrekken wij gegevens aan BKR, bijvoorbeeld wanneer u 3 maanden achterstallig bent in uw betalingsverplichtingen registreren wij de achterstand bij BKR.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Als u een hypotheek bij ons afsluit onder Nationale Hypotheek Garantie van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) geldt voor de verwerking van uw persoonsgegevens ook de Privacyverklaring van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, die u kunt vinden op: www.nhg.nl/privacy. In het kader van de borgstelling onder NHG worden door ons persoonsgegevens van u uitgewisseld met WEW ten behoeve van beheer en eventuele kwijtschelding van restschulden.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken.

Delen van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens delen wij alleen met derde partijen indien dat voortvloeit uit een wettelijke verplichting of indien dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Wij kunnen uw persoonsgegevens onder meer overdragen aan uw hypotheekadviseur, tussenpersoon, uitbestedingspartijen die namens ons uw gegevens verwerken en uw aanvraag beoordelen, makelaars, taxateurs en overkoepelende organisaties daarvan, notarissen, verzekeraars, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Bureau Krediet Registratie (BKR), Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH), Stichting WEW, Belastingdienst, Kadaster, Kamer van Koophandel, incassobureaus en deurwaarders. Wij kunnen uw gegevens ook delen met partijen: aan wie we uw hypotheeklening (of -schuld) overdragen of verpanden, die direct- of indirect betrokken zijn bij de financiering of aan een rechtsopvolger onder algemene- of bijzondere titel.

Daarnaast zijn er twee administratiekantoren die namens ons werkzaamheden verrichten en met wie wij uw persoonsgegevens delen:

 • Stater Nederland B.V., voert de beoordeling van uw hypotheekaanvraag namens ons uit. Daarnaast voert zij het beheer en administratie van uw hypotheek namens ons uit. Uw persoonsgegevens behorend bij uw hypotheekaanvraag en aanvullende door u of door een externe bron aangeleverde persoonsgegevens van u worden gedurende het aanvraagproces overgedragen aan Stater Nederland B.V. Deze overdracht wordt onder meer gedaan om uw hypotheekaanvraag zo goed als mogelijk te kunnen beoordelen en voor het beheren van uw hypotheek nadat uw aanvraag is geaccepteerd. Het beheren van uw hypotheek (door Stater) betekent onder meer het ontvangen en afhandelen van uw vragen en/of klachten en het incasseren van de maandelijkse betalingsverplichtingen zoals u die met Venn Hypotheken hebt afgesproken. Daarnaast stuurt Stater u jaarlijks een fiscaal overzicht. Na overdracht van uw persoonsgegevens blijft Venn Hypotheken de verantwoording en beschikking houden over uw persoonsgegevens.
 • Hypocasso B.V., dat namens ons het bijzonder beheer uitvoert. In geval u in achterstand bent geraakt met betaling van uw hypotheek of daaruit voortvloeiende betalingsverplichting zal Hypocasso namens ons de vordering (achterstand) opeisen en innen.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Uw gegevens worden nooit gedeeld met derde partijen die niet betrokken zijn bij onze dienstverlening. Met organisaties die namens ons uw persoonsgegevens verwerken sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor een betrouwbaar niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

Verzoek persoonsgegevens

Indien u uw persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of over te dragen, of als u bezwaar wenst te maken en/of uw persoonsgegevens wenst te verwijderen kunt u ons per e-mail of per brief een verzoek zenden.

Wetten en regelingen

De volgende wetten en regelingen zijn van toepassing:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen;
 • Het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen;
 • Telecommunicatiewet.

Contact

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of een verzoek inzake uw persoonsgegevens wenst in te dienen, neem dan contact op onder vermelding van ‘Verzoek inzake persoonsgegevens’ via privacy@vennhypotheken.nl of door een brief te sturen naar Venn Hypotheken B.V., Lage Mosten 1 Unit 11, 4822NJ, Breda.

Wij helpen u graag verder als u vragen en/of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen Privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring op ieder moment wijzigen.

Krijg een indicatie van jouw maximale leenbedrag met onze bereken tool

Bereken leenbedrag

Neem de volgende stap: maak een afspraak bij een onafhankelijke adviseur bij jouw in de buurt

terug

Neem contact met mij op

Vul het onderstaande formulier in en neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Vul je volledige naam in. Dit veld is verplicht.

Vul je e-mailadres in. Dit veld is verplicht.

Vul je telefoonnummer in. Dit veld is optioneel.

Je e-mail is verstuurd, er wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.