Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze diensten en wij dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die ons worden verschaft altijd vertrouwelijk worden behandeld. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor onze medewerkers geldt dat zij verplicht zijn tot geheimhouding van de gegevens waarvan zij kennisnemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

Wil je weten hoe wij omgaan met jouw gegevens:

Sollicitanten

Venn Hypotheken B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Dat zijn gegevens die direct of indirect iets over jou als persoon zeggen. Bijvoorbeeld jouw naam, adres, leeftijd, geboortedatum, nationaliteit, kopie paspoort, maar ook jouw inkomen, bankrekeningnummer,  IP-adres en BSN-nummer zijn persoonsgegevens.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Persoonsgegevens die wij verwerken zijn onder andere:

 • Contactgegevens: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en beroep;
 • Identificatiegegevens: BSN-nummer, paspoortnummer, ID-nummer, kopie paspoort, kopie verblijfsvergunning;
 • Financiële gegevens: inkomen, bankgegevens en eventuele andere geldleningen waaronder jouw huidige hypotheek;
 • Overige persoonsgegevens die noodzakelijk zijn: beroep, onderneming, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, contractgegevens;
 • Gegevens vanuit contactmomenten met jou: brieven, e-mails.

De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij indien er een wettelijke grondslag is die volgt uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het accepteren en verwerken van jouw hypotheekaanvraag;
 • het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons aangaat of bent aangegaan;
 • te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • vanwege veiligheidsredenen waaronder het voorkomen en bestrijden van fraude en het verkleinen van risico’s;
 • de bedrijfsvoering en continuïteit van de onderneming van Venn Hypotheken;
 • klantcontact, waaronder jou informeren over wijzigingen van producten en/of diensten;
 • statistisch onderzoek, analyse en marktonderzoek;

Bureau Krediet Registratie (BKR)
Wij doen onderzoek om te beoordelen of wij je een lening kunnen verstrekken. Hiervoor gebruiken wij ook gegevens over jou die van BKR afkomstig zijn. Verder verstrekken wij gegevens aan BKR, bijvoorbeeld wanneer je 3 maanden achterstallig bent in jouw betalingsverplichtingen registreren wij de achterstand bij BKR.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Als je een hypotheek bij ons afsluit onder Nationale Hypotheek Garantie van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) geldt voor de verwerking van jouw persoonsgegevens ook de Privacyverklaring van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. In het kader van de borgstelling onder NHG worden door ons persoonsgegevens van jou uitgewisseld met WEW ten behoeve van beheer en eventuele kwijtschelding van restschulden.

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren houdt in dat jouw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken.

Jouw persoonsgegevens worden alleen met derde partijen gedeeld indien dat voortvloeit uit een wettelijke verplichting, is toegestaan op grond van wet- en regelgeving, indien dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of omdat we werkzaamheden aan een dienstverlener hebben uitbesteed.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens onder meer delen met jouw hypotheekadviseur, in het kader van de acceptatie, (proactief) beheer van jouw lening en gedurende de klantrelatie de zorgplicht na te kunnen komen conform artikel 4:99 Wft; uitbestedingspartijen die namens ons jouw gegevens verwerken om jouw hypotheekaanvraag te beoordelen en je te informeren over (jouw aanvraag voor) producten van Venn Hypotheken; makelaars, taxateurs (en overkoepelende organisaties daarvan), notarissen, verzekeraars, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Bureau Krediet Registratie (BKR), Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH), Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) in het kader van de NHG-borgstelling (waaronder de trajecten beheer en kwijtschelding), Belastingdienst, Kadaster, Kamer van Koophandel (KvK), incassobureaus en deurwaarders, Storyteq B.V. voor het informeren over jouw lening via gepersonaliseerde videoboodschappen.

Wij kunnen jouw gegevens ook delen met partijen: aan wie we jouw hypotheeklening (of -schuld) overdragen of verpanden, die direct- of indirect betrokken zijn bij de financiering of aan een rechtsopvolger onder algemene- of bijzondere titel van deze partijen.

Daarnaast zijn er twee administratiekantoren die namens ons werkzaamheden verrichten en met wie wij jouw persoonsgegevens delen:

 • Stater Nederland B.V., voert de beoordeling van jouw hypotheekaanvraag namens ons uit. Daarnaast voert zij het beheer en administratie van jouw hypotheek namens ons uit. Jouw persoonsgegevens behorend bij jouw hypotheekaanvraag en aanvullende door jou of door een externe bron aangeleverde persoonsgegevens van jou worden gedurende het aanvraagproces overgedragen aan Stater Nederland B.V. Deze overdracht wordt onder meer gedaan om jouw hypotheekaanvraag zo goed als mogelijk te kunnen beoordelen en voor het beheren van jouw hypotheek nadat jouw aanvraag is geaccepteerd. Het beheren van jouw hypotheek (door Stater) betekent onder meer het ontvangen en afhandelen van jouw vragen en/of klachten en het incasseren van de maandelijkse betalingsverplichtingen zoals je die met Venn Hypotheken hebt afgesproken. Daarnaast stuurt Stater jou jaarlijks een fiscaal overzicht. Na overdracht van jouw persoonsgegevens blijft Venn Hypotheken de verantwoording en beschikking houden over jouw persoonsgegevens.
 • Hypocasso B.V., dat namens ons het bijzonder beheer uitvoert. In geval je in achterstand bent geraakt met betaling van jouw hypotheek of daaruit voortvloeiende betalingsverplichting zal Hypocasso namens ons de vordering (achterstand) opeisen en innen.

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Jouw gegevens worden nooit gedeeld met derde partijen die niet betrokken zijn bij onze dienstverlening. Met organisaties die namens ons jouw persoonsgegevens verwerken sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor een betrouwbaar niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens.

Indien je jouw persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of over te dragen, of als je bezwaar wenst te maken en/of jouw persoonsgegevens wenst te verwijderen kun je ons per e-mail of per brief een verzoek zenden.

De volgende wetten en regelingen zijn van toepassing:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen;
 • Het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen;
 • Telecommunicatiewet.

Contact

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of een verzoek inzake jouw persoonsgegevens wenst in te dienen, neem dan contact op onder vermelding van ‘Verzoek inzake persoonsgegevens’ via privacy@vennhypotheken.nl of door een brief te sturen naar Venn Hypotheken B.V., Lage Mosten 1 Unit 11, 4822NJ, Breda.

Wij helpen je graag verder als je vragen en/of klachten heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen Privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring op ieder moment wijzigen.

Krijg een indicatie van jouw maximale leenbedrag met onze bereken tool

Bereken leenbedrag

Neem de volgende stap: maak een afspraak bij een onafhankelijke adviseur bij jouw in de buurt

terug

Neem contact met mij op

Vul het onderstaande formulier in en neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Vul je volledige naam in. Dit veld is verplicht.

Vul je e-mailadres in. Dit veld is verplicht.

Vul je telefoonnummer in. Dit veld is optioneel.

Je e-mail is verstuurd, er wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.